Gia công tổ hợp kết cấu nhà xưởng SDA0017

Vai trò:
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN
01/08 - 25/11/2023
NHIỆM VỤ
Tổ hợp dầm (Khối lượng Hợp đồng: 271 tấn) và Kết, hàn, vệ sinh nắn sửa kết cấu (Khối lượng hợp đồng: 271 tấn);